Imieniny:

Zasady segregacji odpadów i Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Zasady segregacji odpadów i Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

CO TO JEST GPSZOK?

GPSZOK - Gminny Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest zlokalizowany na placu po byłym SKR obok Urzędu Gminy. Mieszkańcy mogą tu dostarczać własnym transportem odpady selektywnie zebrane wymienione w punktach od 1 do 12. Oddający odpady do GPSZOK jest obowiązany okazać dokument wpłaty za odpady komunalne. Punkt czynny jest w poniedziałek w godzinach 15:00 - 17:00 oraz w piątek w godzinach 8.00 – 10.00. Zamiar oddania odpadów do punktu należy wcześniej zgłosić w Urzędzie Gminy pokój nr. 6 lub telefonicznie nr (81) 584 44 67.

Do PSZOKU-u dostarczamy własnym transportem:

 1. Papier i tektura – zbieramy w osobny worek, wystawiamy w dniu odbioru odpadów lub dostarczamy do GPSZOK,
 2. Szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe - zbieramy w osobny worek, wystawiamy w dniu odbioru odpadów lub dostarczamy do GPSZOK,
 3. Tworzywa sztuczne i wielomateriałowe - zbieramy w osobny worek, wystawiamy w dniu odbioru odpadów lub dostarczamy do GPSZOK,
 4. Przeterminowane leki – wrzucamy do pojemnika w Aptece przy Ośrodku Zdrowia,
 5. Chemikalia - opakowania po rozpuszczalnikach, farbach itp. dostarczamy do GPSZOK,
 6. Zużyte baterie - wrzucamy do pojemnika w Urzędzie Gminy Rybczewice, Delikatesach Centrum, Zespole Szkół Ogólnokształcących,
 7. Zużyte akumulatory - zostawiamy w sklepie , w którym kupujemy nowy lub dostarczamy do GPSZOK,
 8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletne lodówki, pralki, telewizory itp., w tym zużyte świetlówki, żarówki energooszczędne - dostarczamy do GPSZOK,
 9. Zużyte opony - dostarczamy do GPSZOK, lub oddajemy podczas sezonowej zbiórki.
 10. Odpady budowlane obejmujące odpady pochodzące z przebudowy, remontu budynków prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości (gruz, beton itp., - dostarczamy do GPSZOK,
 11. Meble i inne odpady wielkogabarytowe - stare meble, wykładziny, dywany, duże zabawki itp., - dostarczamy do GPSZOK,
 12. Metale – garnki, puszki, opakowania po artykułach spożywczych, opakowania po dezodorantach, kapsle, zakrętki słoików, gwoździe, śrubki itp. – dostarczamy do GPSZOK lub wystawiamy w osobnym worku w dniu odbioru odpadów. Do tych odpadów nie należą opakowania metalowe po substancjach niebezpiecznych takich jak farby, smary, lakiery. 

Do PSZOK-u nie będzie przyjmowana FRAKCJA ZMIESZANA

W przypadku otrzymania worków w innym kolorze należy wrzucać każdą frakcję odpadów w osobny worek. Dodatkowe worki można otrzymać w Urzędzie Gminy Rybczewice, pokój nr 6.

WAŻNE!
Mieszkańcy są proszeni o oznakowanie posesji poprzez zawieszenie numerów lub napisanie farbą numeru na pojemniku. Ułatwi to pracę pracownikom firmy odbierającej odpady i zapewni prawidłowe funkcjonowanie systemu.

W celu sprawdzenia prawidłowości segregacji odpadów przez mieszkańców firma odbierająca odpady otrzymała wykazy nieruchomości z zaznaczeniem w jaki sposób będzie prowadzona zbiórka odpadów na danej nieruchomości. W związku z przeprowadzoną kontrolą przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy, stwierdzono, że w niektórych przypadkach odpady są źle segregowane. Przykłady nieprawidłowej segregacji – odpady, wrzucone do pojemnika, które podlegają segregacji i należy zbierać w worki: plastikowe opakowania (butelki po napojach i mleku, płynach do mycia naczyń, płynach do prania), szklane opakowania (butelki, opakowania szklane po art. spożywczych itp.), metalowe opakowania (m.in. po konserwach, groszku, kukurydzy, piwie, metalowe opakowania po dezodorantach, szkło (szklane opakowania i butelki). Opakowania wykonane z metalu (oprócz opakowań po substancjach niebezpiecznych tj. farby, smary, lakiery) np. garnki, puszki itp. należy zbierać w osobnym worku, dostarczyć do GPSZOK lub wystawić w dniu odbioru odpadów.

WAŻNE!!!
Bioodpady (skoszona trawa i chwasty, odpady z warzyw, skorupki jajek itp.) należy w miarę możliwości kompostować, zmniejszy to ilość odpadów trafiających na składowisko, a tym samym zmniejszy się opłata jaką ponosi gmina za zagospodarowanie odpadów na wysypisku.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje, że nie będzie segregować odpadów musi pamiętać, że do pojemnika nie wrzucamy: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadópw budowlanych, mebli.

W przypadku nieprzestrzegania zasad segregacji zostanie naliczona opłata jak za odpady zmieszane tj. wg stawki 13 zł od osoby.

UWAGA!
W przypadku zaistnienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć kolejną deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany
.

 

Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: