Imieniny:

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice


Gmina Rybczewice przystąpiła do realizacji projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice”.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

 

Celem realizacji planowanej inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Rybczewice. Jakość środowiska zostanie dostosowana do wymagań polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Dlatego też, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zmierza do poprawy efektywności energetycznej gminy poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

 

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja ogniw fotowoltailcznych, kolektorów słonecznych, pomp aerotermalnych, pomp geotermalnych oraz pieców na biomasę. Instalacje OZE zostaną zamontowane na obiektach prywatnych w Gminie Rybczewice. Łączna moc zainstalowana wyniesie 1,0895 MW. Liczba zestawów solarnych - 252, liczba instalacji fotowoltaicznych - 8, liczba pomp aerotermalnych – 5, liczba pomp geotermalnych 2, liczba kotłów na biomasę – 5 szt. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej i cieplnej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną, energią aerotermalną, energię geotermalną oraz biomasą.

 

Dodatkowo projekt przewiduje wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem on-line dla klientów końcowych. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Instalacje zostaną wyposażone w nowoczesne sterowniki umożliwiające kontrolę pracy urządzeń oraz powiadamianie o awariach.

 

Wartość całkowita projektu – 2 712 085,12 zł

Wartość dofinansowania – 2 129 348,47 zł

 

Okres realizacji projektu – 18.05.2016r. - 31.12.2019r.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych – maj 2016r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – grudzień 2019r.

 

 

 

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: