Imieniny:

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Rybczewice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Rybczewice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Rybczewice na wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rybczewice

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie
ul. M. Rataja6, 23-100 Bychawa
tel. (81) 566 02 27


USŁUGI ASENIZACYJNE
Krzysztof Kowalczyk
Fajsławice 279A, 21-060 Fajsławice
tel. 502 370 303
 

KERMIT Usługi Transportowe
Zdzisław Haponiuk
Pełczyn 38, 21-044 Trawniki
tel. 600 467 220

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach
ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski
tel. (81) 582 13 64


"TRANS-FEK" Andrzej Pijas

Żółkiew Kolonia 53, 22-335 Żółkiewka
tel. 660 385 437


ALL SERVICE GROUP Sp. z o.o.
ul.Frezerów 3, 20-209 Lublin
tel. 570 330 400, 508 092 698

 

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
tel. 602 107 367


TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocinska 29, 03-044 Warszawa
tel. (22) 614 59 79

 

ZEZWOLENIA na prowadzenie działalności

Na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportem nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia określa uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rybczewice. Zezwolenie na terenie Gminy Rybczewice wydaje Wójt Gminy Rybczewice. Zezwolenie wydawane jest po złożeniu przez przedsiębiorcę kompletnego wniosku, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. Zgodnie z art. 7 ust. 6b, Wójt Gminy prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.

WAŻNE: Wójt Gminy Rybczewice informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustaw – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549), dotychczasowe zezwolenia (wydane przed 9 sierpnia 2022 r.) na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rybczewice, do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia, uprawniają do wykonywania działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji, pod warunkiem udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych zebranych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną i zgłoszenia zamiaru prowadzenia w tym zakresie działalności Wójtowi Gminy przed rozpoczęciem działalności w powyższym zakresie.

Do pobrania: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzialalności – szamba i osadniki  

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO: Nowy wzór kwartalnego sprawozdania dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Ze względu na zmiany ustawowe, konieczne jest przekazywanie kwartalnych sprawozdań w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w większym zakresie danych niż dotychczas, co wynika z przepisu art. 9o ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.). Rozszerzona treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez przedsiębiorców świadczących usługi opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków będzie obowiązywać od 1 kwartału 2023 roku (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy wprowadzającej). Jednocześnie przypominamy o terminowym składaniu sprawozdań:

- za I kwartał do 30 kwietnia,
- za II kwartał do 31 lipca,
- za III kwartał do 31 października,
- za IV kwartał do 31 stycznia.

Aby pobrać nowy wzór sprawozdania oraz załączniki w wersji edytowalnej, należy kliknąć tutaj: Formularz sprawozdania kwartalnego podmiotu od I kwartału 2023

Więcej na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/371

 

 

AKTUALNE UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA:

* Uchwała nr XLIV/280/2023 w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
 

* Zarządzenie nr 0050.127.2023 w sprawie określenia wzoru wniosku  dla przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
 

* Uchwała nr VIII/47/2015 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rybczewice

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: