Imieniny:

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli na terenie Gminy Rybczewice Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli na terenie Gminy Rybczewice

Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Rybczewice procedura obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Uwaga

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie Wójta Gminy Rybczewice na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wymagane dokumenty

Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej zawiera:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
 • NIP przedsiębiorcy;
 • określenie rodzajów odpadów komunalnych przewidzianych do odbierania od właścicieli nieruchomości.


Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej(opłata nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Wójta Gminy Rybczewice).
   

Wniosek o wpisanie do rejestru.pdf

Oświadczenie do wniosku o wpisanie do rejestru.pdf


Miejsce złożenia dokumentów

           Urząd Gminy Rybczewice
           21-065 Rybczewice
           Rybczewice Drugie 119


Opłaty

Opłata za dokonanie wpisu: 50,00 zł (przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej). Natomiast w przypadku jego zmiany w zakresie rozszerzenia działalności w wysokości 25 zł -  płatną na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rybczewice 81 8689 0007 1000 0124 2000 0050

Termin i sposób załatwienia

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Rybczewice dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

 

Tryb odwoławczy

Zgodnie z Kpa.

 

Uwagi

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.


Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096).

 

Rejestr działalności regulowanej dla podmiotów świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Rybczewice

Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: