Imieniny:

Nabór wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2023/2024 Nabór wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2023/2024

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2023 r. można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną:

 • o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r.
 • o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.


Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Warunkiem otrzymania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi aktualnie 674,00 netto na osobę w rodzinie. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium jest wyższe i wynosi 764,00 zł netto na członka rodziny. Opiekun dziecka, któremu przysługuje zasiłek rodzinny ma możliwość wystąpienia o szereg dodatków do zasiłku rodzinnego np. z tytułu samotnego wychowania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, czy też z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.


Specjalny zasiłek opiekuńczy ma na celu wsparcie najbliższych członków rodziny osoby niepełnosprawnej, którzy rezygnują ze swojej pracy w związku z koniecznością opiekowania się tą osobą. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto.


Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji środkami finansowymi z budżetu państwa. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1209 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jednakże jeśli tak ustalona kwota przysługującego świadczenia jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 

 
Jak i gdzie złożyć można wniosek

 

 

Wnioski można składać od dnia 1 lipca 2023 r. wyłącznie w formie elektronicznej poprzez:

 

Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się dnia 1 sierpnia 2023 r. Wówczas wnioski będzie można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybczewicach.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2023r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023r.,
 • od dnia 1 września 2023r. do dnia 31 października 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023r.,
 • od dnia 1 listopada 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (czyli do dnia 28 lutego 2024r.)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2023 r.,
 • w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 30 września 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2023 r,
 • w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 października 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2023 r.
 • w okresie od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r. , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2024 r.
 • w okresie od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego 2024 r.
Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: