Imieniny:

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ  DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

 

 

1.     SANEPID - zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2.     Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga  pomocy żywnościowej

3.     OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami, które zadeklarowały  pomoc żywnościową

- FEDERACJA POLSKICH BAKÓW ŻYWNOŚCI

- POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

- POLSKI CZERWONY KRZYŻ

- CARITAS

- STWOARZYSZNIE ODRA- NIEMEN

4.     Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty

5.     OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od  MRPiPS

6.  OPS  kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywość  i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

 

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.

Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt

 

 

Instrukcja dotycząca wsparcia osób w kryzysie bezdomności w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

W sytuacji wystąpienia u osoby bezdomnej podejrzenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2:

       1)     w przypadku, gdy osoba ta przebywa w placówce udzielającej schronienia osobom bezdomnym (schronisku dla osób bezdomnych, noclegowni) – należy:

       -       powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590.

       -       bezzwłocznie odizolować osobę z objawami w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu izolacyjnym a następnie

       -       w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy oczekiwać na transport medyczny z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego lub

       -       w przypadku zalecenia kwarantanny należy oczekiwać na transport, którym osoba z podejrzeniem zarażenia zostanie przewieziona do jednego z miejsc kwarantanny zbiorowej, które zostały wyznaczone na terenie każdego powiatu.

       2)     w przypadku, gdy osoba bezdomna z objawami zakażenia przebywa w przestrzeni publicznej służby patrolujące (np. straż miejska, policja) lub osoby postronne powinny:

      -       powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590;

      -       zastosować dalszy tryb postępowania medycznego określony przez stację lub szpital.

      -       a w przypadku zalecenia kwarantanny należy oczekiwać na transport, którym osoba z podejrzeniem zarażenia zostanie przewieziona do jednego z miejsc kwarantanny zbiorowej, które zostały wyznaczone na terenie każdego powiatu.

 
Procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym

 W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających ze schronienia w placówkach dla osób bezdomnych oraz ich pracowników wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego. Personel placówki powinien zostać zobligowany do zapoznania się i stosowania podstawnych zasad dotyczących zapobiegania wirusa SARS-CoV-2 dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/. Palcówka ma obowiązek informowania osób korzystających ze schronienia w placówce o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

Podmioty prowadzące placówki udzielające schronienia obowiązane są:

      -    wdrożyć szczególne zasady higieny osobistej oraz powierzchni, sprzętu i wyposażenia placówki,

      -   monitorować i ograniczyć do minimum ruch osobowy w obrębie placówki;

      -   monitorować stan zdrowia personelu oraz osób korzystających ze schronienia w placówce;

      -   bezwzględnie nie dopuszczać przychodzenia do pracy pracownikom wykazującym objawy przeziębienia lub grypy;

      -  ograniczyć do minimum kadry obecnej w placówce poprzez np. ograniczenie godzin pracy bądź umożliwienie pracy zdalnej pracownikom biurowym;

      - w sposób szczególny organizować życie zbiorowe osób przebywających w placówkach poprzez ograniczenie wzajemnego kontaktu oraz unikanie spotkań grupowych;

      - przygotować pomieszczenia izolacyjne dla osób podejrzanych o zakażenie.

      - umożliwić całodobową działalność noclegowni w celu ograniczenia ruchu osobowego w placówce oraz przymusu przebywania osób bezdomnych w przestrzeni publicznej.

-       W razie potrzeby dostarczenia żywności powiadomić lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej

Przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa. Niezwykle istotne jest również stosowanie właściwego postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz pozostawanie w stałym kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

Jednocześnie apelujemy o wzajemną pomoc oraz wymianę informacji pomiędzy podmiotami udzielającymi wsparcia, zwłaszcza w przypadku problemów kadrowych, zaopatrzeniowych oraz współpracę z organizacjami dystrybuującymi żywność.

 

 

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: