Imieniny:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Art.  6m.  [Deklaracja śmieciowa] - ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku

1.  Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

1a.  Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1b.  Rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych:
      1)
imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
      2) adres nieruchomości;
      3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
      4) numer telefonu właściciela nieruchomości;
      5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;
      6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego.

 1d.  Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o.

 

Druk do pobrania wraz z klauzulą informacyjną

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: