Imieniny:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach

ogłasza nabór wniosków w ramach resortowego programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program  finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

 

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, zwiększenie szans w prowadzeniu bardziej samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym.

 

 Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a)     o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)     o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)     traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

 

Usługi asystenta osobistego w szczególności mogą polegać na pomocy osobie niepełnosprawnej w:

1)     wyjściu, powrocie lub dojeździe do wybranych przez uczestnika Programu miejsc;

2)     zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

3)     załatwianiu spraw urzędowych;

4)     nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

5)     czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych;

6)     wykonywaniu czynności dnia codziennego;

7)     wsparciu w czynnościach samoobsługowych;

8)     wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych.

 

Termin składania wniosków wg załącznika do 08.09.2023 r.

 

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybczewicach osobiście lub pod nr telefonu: 81 58 21 892, 81 58 54 099

 

Załącznik:

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: