Imieniny:

Informacje ogólne Informacje ogólne

     Od 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych w Naszej Gminie.

     Rada Gminy dnia 20 listopada 2019r. uchwaliła stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca w wysokości 14,00 zł miesięcznie.  Ustalono podwyższoną stawkę opłaty jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 28,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Wszelkie informacje na temat wdrażanego systemu odpadów komunalnych będą pojawiały się na stronie internetowej Urzędu Gminy Rybczewice w odpowiednich zakładkach
 

     Odpady komunalne z terenu gminy Rybczewice są odbierane i zagospodarowywane przez firmę;
EKO – KRAS Sp. z o.o.
ul. M.Konopnickiej 27D,
23 – 204 Kraśnik
Tel. 500-140-873, 500 140 910, 500 140 875

Odpady komunalne powinny być zawiązane i wystawione do godziny 7:00 w pasie drogowym nie utrudniając przejazdu.
 

      Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.Opłaty za wywóz tych śmieci należy płacić zgodnie z prawem miejscowym (uchwałami rady gminy, regulaminami) obowiązującymi na terenie gminy, w której znajduje się nieruchomość.

      Właściciel nieruchomości , który zadeklarował segregację odpadów, a tego nie robi powinien niezwłocznie zastosować się do powszechnego obowiązku. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzymuje czerwoną nalepkę na pojemnik o treści „NIEPRAWIDŁOWA  SEGREGACJA”. Kolejne naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty,  właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane czyli 28 zł od osoby.
Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu  zwiększa  ilość odpadów zmieszanych oraz zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym. W sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwolą na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów będzie konieczność do podniesienia stawki opłat. 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: